وقتی ترجمه با حجم زیادش به صفحه آخر میرسه و نفسی نداری!

با یه کیبورد دیگه تایپ کردم ..دوتایی نمیبینید!نیشخند