باور نمیکنم ...وقتی پریشب زل زدم به صفحه ی تلویزیون و گنبد طلات رو دیدم   و اشکام جاری شد اینجوری زود صدای منو بشنوی و جواب بدی .....

باور نمیکنم اینقدر لطفت به من نزدیک باشه .....

امام رضا ...عیدی خوبی بهم دادی ...یه سفر با شرایطی که تصورشم نمیکردم .....

درسته همسر نیست ...اما همسر گفت دیدییییییییییی امام رضا چقدر زود جوابتو داد؟ خوشبحالت ....خوشبحالت .....

امام رضا چقدر تشکر کنم بابت این همه لطفت /

درست روز بعد از عید فطر ....

خدایا شکرت ...شکرت ....شکرت .......

شاید هیچ کس نتونه حالمو درک کنه .... از قول و قرارام و حرفام ...از دعاهام ...... آقا دوباره منو شرمنده کردی.....

دقیقا این صحنه ای بود که اون شب دیدمو و زیارتت رو خواستم ....